Εκτύπωση

Ανά δράση

A. Προπαρασκευαστικές δράσεις

A1  Εναρκτήρια συνάντηση της "Επιτροπής Καθοδήγησης" του έργου

A2  Εντοπισμός και περιγραφή τομέων υψηλής επικινδυνότητας για σύγκρουση αρκούδας με τις ανθρώπινες δραστηριότητες

A3 Ανάλυση και εκτίμηση των επιδράσεων του έργου στους φορείς και κοινωνικές ομάδες στις περιοχής εφαρμογής του

A4  Χάραξη-χαρτογράφηση-σήμανση ενός θεματικού μονοπατιού για την αρκούδα

A5  Εκτίμηση της κατανομής και του πληθυσμιακού μεγέθους της αρκούδας στην περιοχή του έργου

A6  Μελέτη για την πρόσδοση αξίας, πιστοποίηση και προώθηση "φιλικών προς την αρκούδα" προϊόντων και υπηρεσιών

 

C. Δράσεις διατήρησης

C1  Διαδικασίες διαβούλευσης και συμμετοχής φορέων και κοινωνικών ομάδων στο έργο

C2  Εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΒΠ και άλλων περιβαλλοντικών φορέων στην περιοχή εφαρμογής του έργου

C3  Λειτουργία δυο ειδικών μονάδων σκύλων-ανιχνευτών δηλητηριασμένων δολωμάτων

C4  Λειτουργία ειδικής μονάδας σκύλων "Καρελίας" για την απώθηση προβληματικών αρκούδων.

C5  Λειτουργία μικτής Ομάδας Άμεσης Επέμβασης για Αρκούδες, από προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΒΠ και της "Καλλιστώ"

C6  Κινητοποίηση εθελοντών για την αντιμετώπιση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων

C7  Παραγωγή και διανομή κυτίου πρώτων βοηθειών για την αντιμετώπιση δηλητηριάσεων σε σκύλους και άλλα οικόσιτα ζώα

C8  Εγκατάσταση ειδικών κάδων απορριμάτων-ανθεκτικών σε αρκούδες και ηλεκτροφόρων περιφράξεων.

C9 Λειτουργία και επέκταση δικτύου κτηνοτρόφων  για την ανταλλαγή και χορήγηση ποιμενικών σκύλων φύλαξης των κοπαδιών

C10 Εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών αποτρεπτικών μέτρων και συσκευών σε περιοχές έντονης αλληλεπίδρασης ανθρώπου/αρκούδας

C11 Σύλληψη και τοποθέτηση ειδικών κολάρων πρόκλησης σοκ σε προβληματικές αρκούδες

 

D. Παρακολούθηση των δράσεων του έργου

D1 Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων C4, C5, C8, C10 & C11 (αντιμετώπιση αλληλεπίδρασης αρκούδας/ανθρώπου)

D2  Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της δράσης C2 (κατάρτιση προσωπικού)

D3  Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της δράσης C9 (ποιμενικοί σκύλοι φύλαξης κοπαδιών).

D4  Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων C3, C6 και C7 (ενάντια στη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων)

D5  Παρακολούθηση επίδρασης του έργου στις στάσεις και απόψεις φορέων και κοινωνικών ομάδων

D6 Μελέτη για την εκτίμηση της κοινωνικο-οικονομικής επίδρασης του έργου στην περιοχή εφαρμογής του

 

E.  Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση κοινού και διάδοση των αποτελεσμάτων

E1  Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τις δράσεις του έργου

E2  Διεξαγωγή συναντήσεων και σεμιναρίων για τις δυνατότητες πιστοποίησης "φιλικών προς την αρκούδα" προϊόντων και υπηρεσιών

E3 Τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης για το έργο

E4  Δημιουργία και διατήρηση ιστοσελίδας του έργου

E5  Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο διαδίκτυο, με τη χρήση νέων τεχνολογιών και μέσων

E6  Παραγωγή και διανομή ειδικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σπότ, καθώς και ηλεκτρονικών μηνυμάτων

E7  Διοργάνωση και καθιέρωση "Εθνικής ημέρας ενάντια στα δηλητηριασμένα δολώματα"

E8  Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου

E9  Αξιοποίηση του θεματικού "μονοπατιού για την αρκούδα" για εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

E10 Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για την υποστήριξη ζητημάτων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας.

E11 Έκδοση εκλαϊκευμένου εντύπου παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου (Layman's Report)

 

F.  Συνολική λειτουργία, παρακολούθηση και διαχείριση του έργου

F1  Διαχείριση και συντονισμός του έργου

F2  Δικτύωση με άλλα, συναφή έργα

F3  Οικονομικός έλεγχος από ανεξάρτητο ελεγκτή

F4  Σχέδιο εφαρμογής των δράσεων διατήρησης μετά το τέλος του έργου (After LIFE Conservation Plan)